e-learning
Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ เพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแก้ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน จัดทำรายงานทางการเงิน การออกรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้จัดทำบัญชี คุณลักษณะทั่วไปของโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดทำบัญชี การติดตั้งโปรแกรม การบำรุงรักษา การกำหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายทางการบัญชี การเตรียมฐานข้อมูลในแต่ละระบบ การบันทึกยอดยกมาในแต่ละระบบ การบันทึกรายการในระบบบริหารสินค้าคงคลัง การบันทึกรายการในระบบซื้อ การบันทึกรายการในระบบขาย การบันทึกรายการในระบบลูกหนี้ การบันทึกรายการในระบบเจ้าหนี้ การบันทึกรายการในระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร การบันทึกรายการในระบบสินทรัพย์และการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การบันทึกรายการในระบบบัญชีแยกประเภท และการพิมพ์รายงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกิจการ การป้อนข้อมูล และจัดรูปแบบเอกสารประกอบการลงบัญชี การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ การออกรายงาน การจัดทำงบการเงิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้จัดทำบัญชี บันทึกข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบเงินเดือน รายงานข้อมูลทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์งบการเงิน ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีที่นิยมใช้ในธุรกิจ

            ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย สื่อสารอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะบุคคล และโอกาส วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่าน การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล การพูดที่ใช้งานอาชีพ และในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การเขียนจดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์ และเขียนโฆษณา

เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต

 

        ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำจัดทำเอกสาร เพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้อง การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ เช่น ต้นทุน ราคาสินค้า บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน  เน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหว    การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น ข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์      จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

ศึกษา หลักการจัดภาพ การสร้างเอกภาพโดยการนำพื้นฐานองค์ประกอบสร้างงาน ปฏิบัติการสร้างงาน องค์ประกอบศิลป์ ด้วยรูปทรงพื้นฐานรูปแบบ จากรูปทรงในธรรมชาติและจากมนุษย์สร้างขึ้นสร้างสรรค์ให้เหมาะสมตามที่กำหนด นำมาจัดภาพโดยใช้หลักการทางองค์ประกอบศิลป์

   คำอธิบายรายวิชา

           ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนากาารทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยkของประชากร และสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแคว์  การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ศีกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะกระโปรงสตรี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บการสร้างและแยกแบบตัดกระโปรงสตรีแบบต่างๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปราง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบของตัวกระโปรงสตรี การตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องกระโปรงสตรีแบบต่างๆ

ศึกษารายละเอียดของห้องสมุดกับ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ  แบบของบุคลิกภาพ  สุขอนามัย  ศิลปะการแต่งกาย  กิริยาท่าทาง  การฝึกให้เกิดกิจนิสัย  และทักษะในการแสดงกิริยา

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะและคุณสมบัติของเส้นใย เส้นด้ายและผืนผ้า

การเลือกใช้การดูแลรักษาผ้า วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตัดเย็บ การสร้างแบบและ

การตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะและคุณสมบัติของเส้นใย  เส้นด้ายและซื้อผ้า  การเลือกใช้  การดูแลรักษาผ้า  วัสดุ  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่าย 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบสัญลักษณ์ในการเขียนแบบโครงสร้างของ อาคาร  และแบบงานตกแต่งภายในอาคารที่พักอาศัย  (ผังพื้น  รูปด้านและทัศนียภาพ  ) ด้วยเทคนิคลายเส้นและสี

          ฝึกทักษะในการเขียนภาพคน  ต้นไม้ สิ่งของ  และภูมิทัศน์ประกอบอาคารในทัศนียภาพ

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้ระบบอุสาหกรรม วิธีการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ การประดิษฐ์ดอกไม้เชิงสร้างสรรค์ การแระดิษฐ์ดอกไม้ระบบอุตสาหกรรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับกิจการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย     องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ  การทำทะเบียนค่าแรงงาน ภาษีหัก ณ  ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายในการผลิต  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิต  บัญชีต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ รายการปรับปรุงและปิดบัญชี งบต้นทุนผลิตและงบการเงิน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะของระบบใบสำคัญ การจัดทำและการจัดเก็บใบสำคัญ การบันทึกรายการในสมุดบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติกี่ยวกับหลักการบรรจุภัณฑ์  การอกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทงานคหกรรม การเลือกวัสดุอุปกรณ์ กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การประดิษฐ์กล่องบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง ของชำร่วยของที่ระลึกและอื่นๆ การคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาบรรจุภัณฑ์

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด (English Listening - Speaking)

1.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด ตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม

3.  เพื่อให้ตะหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา

1.  ฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆที่สนใจในชีวิตประจำวัน

2.  พูดสื่อสารสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและสถานประกอบการ

3.  ใช้สำนวนภาษาได้เหมาะสมตามสถานการณ์

4.  ใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาสื่อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5.  ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ

6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลัหฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

คำอธิบายรายวิชา

     ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู  การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ  ที่สนใจและที่กำหนดจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซด์ต่างๆ  การแสดงบทบาทสมมุติในสถานการร์ต่างๆ  การฝึกออกเสียง การใช้คำศัพท์สำนวนทางภาษาต่างๆ ที่ใช้ในชีวิต การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language)  การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพิ่มพูนการใช้คำ และสำนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพ และปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณีและเจ้าของภาษา ฝึกการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง เป็นต้น

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) ในการพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทำเอกสารรูปแบบต่าง ๆ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการ การสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ การพิมพ์เชิงอรรถ การทำดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การผสมเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์ เครื่องใช้ การจัดเตรียมการให้บริการเครื่องดื่ม จรรยาบรรณของพนักงานบริการเครื่องดื่ม ฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มและการบริการเครื่องดื่ม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอม สารกึ่งตัวนำ ชนิด P ชนิด N โครงสร้างสัญลักษณ์ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าและปฏิบัติการวัดทดสอบอุปกรณ์โซลิตสเตทต่างๆ อุปกรณ์ไทริสเตอร์ เช่น ไดโอด  ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์  เฟต   ไอซีออปแอมป์  ไอซีตั้งเวลา  ไอซีกำเนิดสัญญาณ  ไอซีรักษาแรงดันและอุปกรณ์ไทริสเตอร์ เช่น SCR  TRIAC  DIAC  UJT  SCS  GTO  อุปกรณ์ OPTO – ELECTRONICS  THERMISTER  VARISTOR  ARRESTER และอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับความปลอดภัย

ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ว่าด้วยการจำแนกประเภทสินทรัพย์ การตีราคา การหามูลค่า การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน หลักการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์การกำหนดมูลค่าและวิธีบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาย และการแสดงรายการในงบการเงิน

                    ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการสมัครงาน คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ผู้รับรองผู้สมัคร อ่านและสรุปใจความสำคัญประกาศรับสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ หนังสือรับรองการทำงาน ประวัติส่วนตัว กรอกแบบฟอร์มใบสมัครประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติโต้ตอบการสัมภาษณ์งาน สืบค้นและนำเสนอข้อมูลหางานทำจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น  อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน  การฟังคำสั่ง เรื่องราว การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ  หรือที่กำหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความสั้นๆ  ที่พบในชีวิตประจำวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนข้อความสั้นๆ การใช้พจนานุกรม และ online dictionary การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมทางภาษาด้วยตนเอง  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การเกิดมิวเทชัน  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์  ปฏิกิริยาเคมี  ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์  พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์    สารชีวโมเลกุล  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  พลังงานนิวเคลียร์

 

 

           ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำจัดทำเอกสาร เพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้อง การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ เช่น ต้นทุน ราคาสินค้า บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน  เน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหว    การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น ข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์      จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการจัดนำเที่ยว การเขียนโครงการจัดนำเที่ยวประเภทและขั้นตอนการจัดรายการนำเที่ยว การสำรวจเส้นทาง การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การคิดค่าบริการจัดนำเที่ยว การประชาสัมพันธ์และการเสนอรายการนำเที่ยวต่อลุกค้า การปฏิบัติงานจัดนำเที่ยวนอกสถานที่

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน   ดุลยภาพของตลาด   ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน   ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค   ทฤษฎี การผลิต  ต้นทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต  ตลาดและการกำหนดราคารายได้ประชาชาติ  การบริโภค  การออม  การลงทุนและการกำหนดเป็นรายได้ประชาชาติ  วัฏจักรธุรกิจ

       คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทให้ความร้อน แสงสว่างและพลังงานกล เครื่องใช้ ไฟฟ้าในบ้าน สำนักงาน พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงาน ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย พันธุกรรม จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเป็นพิษของอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การจัดการผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมโดยการใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี การชะลอการสุกของผลไม้ การยืดอายุของดอกไม้ บรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษา และการขนส่ง สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสำนักงาน

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยkของประชากร และสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแคว์  การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย และข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด ( มหาชน ) พอสังเขป

การจำหน่ายหุ้นทุน และการจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นทุน ในราคาตามมูลค่า สูงกว่ามูลค่า และการจำหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าของบริษัทจำกัด ( มหาชน ) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทจำกัด การริบหุ้น การจัดทำงบการเงินของบริษัทจำกัดตามกฎหมาย การจัดสรรกำไร สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ การเพิ่มทุน และลดทุน ของบริษัทจำกัด การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของบริษัทจำกัด การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีขายหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด (มหาชน)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีกิจการร่วมค้า  การฝากขาย  การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ และการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบรูณ์

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกแก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การฟัง การดู และการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดีวรรณกรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่นตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ

พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติตด่อกิจธุระ เขียนสะกดคำ สรุปความอธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับการเขียนภาพหุ่นนิ่งรูปทรงเรียบง่ายและซับซ้อน  โดยการเลือกใช้วัสดุ – อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับกลวิธีและสอดคล้องกับทรัพยากรในท้องถิ่น  รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย  โดยเน้นความเหมือนจริงตามต้นแบบ

ศึกษาและปฏิบัติการนำเสนอโครงงานและผลงานเครื่องเคลือบตามแนวความคิดส่วนบุคคล  ประเภทศิลปะ  (Ceramic Art)  หรือประเภทหัตถกรรม  (Ceramic  Craft)  และประเภทอุตสาหกรรม (Ceramic Industry)  โครงการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแนวความคิดส่วนบุคคลให้สัมพันธ์กับลักษณะงาน

 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลงาน สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการจัดภาพ การสร้างเอกภาพโดยการนำส่วนประกอบที่สำคัญของศิลปะ เช่น จุด เส้น สี รูปทรง ลักษณะพื้นผิว และพื้นที่ว่าง

          ปฏิบัติสร้างงานองค์ประกอบศิลป์ ด้วยรูปทรงพื้นฐาน เช่น รูปทรงเรขาคณิตรูปทรงอิสละ และรูปทรงธรรมชาติ โดยกำหนดเรื่องราวตามความเหมาะสมนำมาจัดภาพ โดยใช้หลักการทางองค์ประกอบศิลป์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล รูปแบบของโปรแกรมโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมด้านฐานข้อมูล ประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลภาษาใดภาษาหนึ่งในงานธุรกิจ

ศึกษา  ฝึกปฏิบัติ การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน  ลักษณะงาน และสถานที่ทำงาน  การต้อนรับ การนัดหมาย    การรับโทรศัพท์     การให้และข้อมูล  นำเสนอ    รายงานสั้น ๆ    ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  อ่านโฆษณาสินค้า บริการ ประกาศรับสมัครงาน     แผนภูมิ   คู่มือ   ฉลาก      ประกาศ  ตาราง การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ   แบบฟอร์มใบสมัคร    ประวัติย่อ     การศึกษา ประสบการณ์ /อาชีพ  ในการสัมภาษณ์งาน  โดยใช้ภาษา  ท่าทาง     ในการสื่อสารได้เหมาะสมตามมารยาทสังคม และกาลเทศะ   วางแผนการเรียน/อาชีพ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี    จากศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาณและวิธีการส่งสัญญาณข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอล การออกแบบ ระบบเครือข่ายกับอินเตอร์เน็ตบริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายแต่ละประเภท

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจและออกรายงานทางการเงินของกิจการประเภทซื้อขายสินค้าและให้บริการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรมตารางงาน

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ ความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการ  หลักการและกระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการงานบุคคล การอำนวยการ  การกำกับดูแล แรงงานสัมพันธ์และประกันสังคม การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการ  การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างและคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้อง การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ เช่น ต้นทุน ราคาสินค้า บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน เน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบใน การใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

คำอธิบายรายวิชา 

             ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี  ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี  ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สินและส่วนของเจ้าของ สมการบัญชี  และงบดุล  การวิเคราะห์รายการ  การจดบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ของธุรกิจเจ้าของคนเดียว  ในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลองงบการเงิน  และสรุปวงจรบัญชี 

คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการร่วมค้า  โดยวิธีผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายจดบันทึกรายการทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน  วิธีการบัญชีที่ใช้สมุดบัญชีชุดหนึ่งต่างหาก  การคำนวณกำไรขาดทุนก่อนการร่วมค้าสิ้นสุด  การปรับปรุงและการปิดบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี  และการปิดบัญชีเมื่อการร่วมค้าสิ้นสุด

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฝากขายสินค้า  วิธีส่งสินค้าไปฝากขาย  การรับฝากขาย  เงินทดรอง  หนี้สินระหว่างผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขาย  งบกำไรขาดทุน  งบดุล  และการบันทึกบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้พึงประเมิน และเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นการหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน เงินบริจาค การคำนวณภาษี วิธีการกรอกแบบและกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและการบันทึกบัญชีตามประมวลรัษฎากร

แนวคิดการขายเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทุกประเภท   เพราะการขายที่ดีจะสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร  การขายเป็นอาชีพอิสระ  มีความท้าทายในตัวเอง  เป็นอาชีพที่ต้องมีทั้วศาสตร์และศิลป็์

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน การนำเสนองบการเงิน การนำเทคนิคและวิธีการต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน การประเมิณจุดอ่อนของข้อมูล และข้อจำกัดของงบการเงิน งบกระแสเงินสด การแปลความหมายและการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจประเภทต่างๆ


Skip Calendar